การประเมินคุณภาพสถานศึกษา -- :: ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา - Education quality evaluation system ::  
   
 Navigation :: หน้าแรก [ลงชื่อเข้าใช้]   
ค้นหาและคำนวณผลการประเมิน
ระบุปีการศึกษา ระบุรูปแบบการประเมิน
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาพรวมระดับสถาบัน)
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 0.00 ต้องปรับปรุง
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 0.00 ต้องปรับปรุง
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0.00 ต้องปรับปรุง
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกินคุณภาพ 0.00 ต้องปรับปรุง
ผลการประเมินระดับสถาบัน 0.00  

สรุปผลการประเมินระดับสถาบัน
รับรองมาตรฐาน
รับรองแบบมีเงื่อนไข
ไม่รับรองมาตรฐาน
คะแนนที่ได้ไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน

   

หากมีข้อสงสัยในผลการประเมินที่ได้สามารถศึกษาเกณ์การประเมินจากลิงค์ด้านล่าง
คลิกดูเกณฑ์การประเมินที่นี่


 

ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา - Education quality evaluation system.
© Copyright Allright Reserved 2010-2020, Sisaket Technical College (SISAT)
Tel: 0810624733 E-Mail: nu509@hotmail.com