bn
         ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ปรัชญา (Philosophy)
  ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้  เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
      ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ (Mission)
  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ
6. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
8. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
 
พันธกิจที่  1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้นให้มีคุณภาพ
  เป้าประสงค์  :  ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรร้อยล่ะ 80
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 1 :  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
    กลยุทธที่  1  :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธที่  2  :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานองค์กรต่างๆ
กลยุทธที่  3  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่  4  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาด้าน V-Net
กลยุทธที่  5  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลการเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
กลยุทธที่  6  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึ่งประสงค์
กลยุทธที่  7  :  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานและแนวทางการประกอบอาชีพ
  เป้าประสงค์  :  เพิ่มปริมาณผู้เรียนระยะสั้นร้อยละ 20 และจบการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 2 :  เพิ่มปริมาณผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะสั้น
    กลยุทธที่  1  :  ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนระยะสั้น
  เป้าประสงค์  : ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 3 :  เพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
    กลยุทธที่  1  :  ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนสายวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส.
กลยุทธที่  2  : ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สถานศึกษา
พันธกิจที่  2 :  พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  เป้าประสงค์  :  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 4 :  พัฒนาหลักสูตร ปวช.ปวส. และ ระยะสั้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
    กลยุทธที่ 1  :  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น
กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรใหม่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นและผู้เรียนในทุกระดับ
  เป้าประสงค์  :  ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 5 :  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพียงพอทันยุคทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน
    กลยุทธที่  1  :  ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการจัดทำและพัฒนาสื่อ
กลยุทธที่  2  :  สนับสนุนครูผู้สอนที่มีผลงานเป็นแบบอย่าง
  เป้าประสงค์  :  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสาตร์  6:  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
    กลยุทธที่ 1  :  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการสอนทุกรายวิชา
กลยุทธที่ 2  :  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามมาตรฐานการวัดและประเมินผล
กลยุทธที่ 3
  :  ส่งเสริมให้มีการนิเทศการเรียนการสอนและการควบคุมชั้นเรียน
กลยุทธที่ 4  :  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนและควบคุมชั้นเรียนเป็นแบบอย่าง
พันธกิจที่  3 :  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  เป้าประสงค์  :  ครูบุคลากร ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 7 :  พัฒนาครู บุคลากร อย่างครอบคลุมรอบด้าน
    กลยุทธที่ 1  :  ส่งเสริมบุคลากร ผู้บริหาร ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือความถนัดหรือความสนใจ
กลยุทธที่ 2  :  ส่งเสริมครู ผู้บริหาร ให้มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม
พันธกิจที่  4 :  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  เป้าประสงค์  :  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ที่สวยงามร่มรื่น มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 8 :  พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสานศึกษา
    กลยุทธที่  1  : พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาอย่างถั่วถึงทุกพื้นที่
กลยุทธที่  2  :  ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
กลยุทธที่  3
  :  ปรับปรุงพัฒนาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ สถานศึกษา
กลยุทธที่  4  :  สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุงรักษา ดูแลอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และครุภัณฑ์ที่เป็นสมบัติส่วนรวม
พันธกิจที่  5 :  ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  เป้าประสงค์  :  จัดทำ MOU กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพิ่มร้อยละ 20
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 9 :  จัดทำ MOU กับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
    กลยุทธที่  1  :  จัดทำ MOU กับองค์กรหน่วยงานต่างๆ
  เป้าประสงค์  : จัดทำเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 1 เครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 10 : ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
    กลยุทธที่  1  :  จัดทำหรือสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองชุมชน
กลยุทธที่  2  :  พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่  6 :  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
  เป้าประสงค์  :  ครู บุคลากรและผู้เรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 11 :  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
    กลยุทธที่ 1  :  ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของครู บุคลากรและผู้เรียน
กลยุทธที่ 2  :  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ทำวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
กลยุทธที่ 3
  :  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหาร
กลยุทธที่ 4  :  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
พันธกิจที่  7 :  พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
  เป้าประสงค์  :  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ครู บุคลากรและผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 12 :  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
    กลยุทธที่ 1  :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2  :  ส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผู้บริหารและผู้เรียนได้เข้าถึงสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่  8 :  บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เป้าประสงค์  :  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 13 :  บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล
    กลยุทธที่ 1  :  พัฒนาครู ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
กลยุทธที่ 2  :  เฝ้าระวังการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
  เป้าประสงค์  :  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีคณะกรรมการวิทยาลัยที่พร้อมให้ความร่วมมือ ส่งเสริม เสียสละร่วมกันบริหารสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 14 :  ส่งเสริมความร่วมมือกับคณะกรรมการวิทยาลัย
    กลยุทธที่  1  :  แต่งตั้งและคัดเลือกกรรมการวิทยาลัยที่มีความเหมาะสม
กลยุทธที่  2  :  ส่งเสริมให้คณะกรรมการวิทยาลัยมีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการสถานศึกษา
  เป้าประสงค์  : ครูบุคลากรเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาบูรณาการใช้กับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 15 :  บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    กลยุทธที่ 1  :  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา
กลยุทธที่ 2  :  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 3  :  สนับสนุนให้ครูบุคลากร ผู้บริหาร ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
พันธกิจที่  9 :  บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับต่างๆ
  เป้าประสงค์  :  ดำเนินงานตอบสนองต่อภารกิจและนโยบายสำคัญขององค์กรและหน่วยงานภายนอกได้ทุกนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 16 :  ดำเนินการตามนโยบายขององค์กรและหน่วยงาน
    กลยุทธที่ 1  :  นโยบายของรัฐ
กลยุทธที่ 2  :  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธที่ 3
  :  นโยบายจากหน่วยงานอื่นๆ
กลยุทธที่ 4  :  นโยบายจังหวัดศรีสะเกษ
  เป้าประสงค์  :  ดำเนินงานโครงการหรือภารกิจตามนโยบายต้นสังกัดได้ครบทุกนโยบาย และภารกิจบรรลุเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสาตร์ 17 :  ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ สอศ.
    กลยุทธที่  1  :  ดำเนินโครงการหรือภารกิจของ สอศ. ที่ได้รับมอบหมาย
 
   
   
   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 65 ถนน เทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1879 โทรสาร 0-456-61-1879
ออกแบบและพัฒนาโดย นายชัชชัย  กาหาวงศ์   ติดต่อผู้ดูแลระบบ  bear_2536@Hotmail.com
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE)