bn
        
ข้อมูลบุคลากร ปี 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556ข้อมูลการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ปี 2556
   
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
นายพัสกร คำเพราะ
ผู้อำนวยการ
ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
2
นายโรม กิจจาวิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
3
นายสมาน สมจริง
รองผู้อำนวยการ
ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
4
นายคีตนันต์ นาจำปา
รองผู้อำนวยการ
ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
5
นางรัตน์มณี บุญใหญ่
รองผู้อำนวยการ
ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
6
นายบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศาล
ครู คศ. 3
ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
7
นายศราวุธ แข่งขัน
ครู คศ. 3
ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป์
8
นายตะวันรุ่ง รัตนอุไร
ครู คศ. 3
ป.ตรี วิชาชีพบริหารสถานศึกษา,วิศวกรรมอุตสาหกรรม
9
นางชลาลัย บุณพิคำ
ครู คศ. 3
ป.โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
10
นายวิทยากร วรรณา
ครู คศ. 2
ป.ตรี ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
11
นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ
ครู คศ. 2
ป.ตรี คบ. บรรณารักษ์ศาสตร์
13
นางตมิสา ประเสริฐแสง
ครู คศ. 2
อป.ตรี บธ.บ. (ธุกิจศึกษา - การตลาด)
14
นายประกอบ ศรีใส
ครู คศ. 2
ป.ตรี คอบ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
15
นายไชยา ทิพย์คุณ
ครู คศ. 2
ป.ตรี คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
16
นายชลณัฎฐ์ โพพิพัฒน์
ครู คศ. 2
ป.โท ค.อ.ม. เครื่องกล
17
นายสิงห์ ทาวัลย์
ครู คศ. 2
ป.ตรี คอบ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
18
นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต์
ครู คศ. 2
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
นายวรวุฒิ ลาลุน
ครู คศ. 1
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ
20
นางรัชนี พัฒทัยสง
ครู คศ. 1
ป.โท ค.อ.ม. ไฟฟ้า
21
นายชาญชัย ไชยคำ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
22
นายสมศักดิ์ ปริตัง
ครูผู้ช่วย
ปทส.เครื่องกล (เทคนิคช่างยนต์)
23
นางจารุณี พรมดี
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี การบัญชี
24
นางสุปราณี ทองดา
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
25
นางสาวปรารถนา มัครมย์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี บธ.บ การบัญชี
26
นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร
พนักงานราชการ
ป.ตรี คณิตศาสตร์
27
นางกัญญนันทน์ ยอดครุฑ
พนักงานราชการ
ป.ตรี บัญชีบัณฑิต
28
นายสำเนียง งามวิลัย
ลูกจ้างประจำ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
29
นายสมคิด อินตะนัย
ลูกจ้างประจำ
ป.4
30
นายจวน ภาษี
ลูกจ้างประจำ
ป.4
31
นายประภาส แสงใส
ลูกจ้างประจำ
มศ.3
32
นางสาวชนัญญา โคนาบาล
ลูกจ้างประจำ
33
นายทอง กันภัย
ลูกจ้างประจำ
34
นายสมาน จันทร์เหลา
ลูกจ้างประจำ
35
นางเพลินจิต ทรงกรด
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ศึกษาศาสตร์(การศึกษานอกระบบ)
36
นายโสภณ ทรงหวายเหนียว
ครูจ้างสอน
หลักสูตรระยะสั้น (ตัดผมชาย)
37
นายพิทักษ์ ศรีบุญเรือง
ครูจ้างสอน
ปวส.เทคนิคยานยนต์
38
นางสาวบังอร สังข์กษัตริย์
ครูจ้างสอน
หลักสูตรระยะสั้น (อาหารไทย)
39
นางสาวอรวิมล วงภักดี
ครูจ้างสอน
คอบ. ภาษาอังกฤษ
40
นายภาณุวิชญ์ สิมนาม
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ภาษาญี่ปุ่น
41
นายอรุณศักดิ์ สารทอง
ครูจ้างสอน
ป.ตรี อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องกล
42
นายคเชนทร์ สมจันทร์
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
43
นายณัฐพงศ์ เจตินัย
ครูจ้างสอน
ป.ตรี คอบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
44
นางปิยนุช โตมร
ครูจ้างสอน
หลักสูตรระยะสั้น (ช่างเสริมสวย)
45
นายศราวุธ แก่นพิทักษ์
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
46
นายธวัชชัย หาญบาง
ครูจ้างสอน
ปตรี คอบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
47
นายเพชร บุญตา
ครูจ้างสอน
ป.ตรี คอบ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
48
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล บุญมา
ครูจ้างสอน
ป.ตรี เทคโนโลยีการผลิต
49
นางหอมไกล นาจำปา
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
50
นางสาวจิรพร งามวิลัย
ครูจ้างสอน
คอบ. ภาษาอังกฤษ
51
นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
52
นางสาววรรณี ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี บัญชีบัณฑิต
53
นางสาวอมรรัตน์ สังข์ขาว
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี บัญชีบัณฑิต
54
นางสาวบังอร คำพันลา
เจ้าหน้าที่
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ
55
นางสาวเสาวนีย์ ขาวแสง
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี บัญชีบัณฑิต
56
นางสาวศิริธร ผ่านพินิจ
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี การจัดการทั่วไป
57
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนิ
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี รัฐประศานศาสตร์
58
นางสาวกาญจนา วงษ์มณี
เจ้าหน้าที่
ปวส. การบัญชี
59
นางสาวสาวิตรี สายวรรณ์
เจ้าหน้าที่
ปวส. การบัญชี
60
นายอภิตรัย เสาเวียง
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี บธ.บ. (การบัญชี)
61
นางสาวศุภลักษ์ คำตุ้ม
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
62
นางสุภีพร บรรลือทรัพย์
เจ้าหน้าที่
ปวส. การบัญชี
63
นางสาวพิชญ์ชาพรรณ สหัสรังษี
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี การเงินการธนาคาร
64
นางสาวเจนจิรา โสรส
เจ้าหน้าที่
ป.ตรี บัญชีบัณฑิต
65
นายสายัณห์ มะโนราช
เจ้าหน้าที่
ปวส. เชื่อมโลหะการ
66
นางชัชพร ผงกุลา
พนักงานทำความสะอาด
ม.3
67
นางสมบัติ ทองใส
พนักงานทำความสะอาด
ม.3
68
นางสมจันทร์ นันทวงค์
พนักงานทำความสะอาด
ป.6
69
นางปราณี เจือจาน
พนักงานทำความสะอาด
ป.6
70
นางชุรีพร สารพล
พนักงานทำความสะอาด
ป.6
71
นายอาทิตย์ แสงใสแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ม.3
72
นายอนุชา สุวรรณคำ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ม.3
73
นายรัศมี ปัญญาคม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ม.3
74
นายต้า ถุงสมบัติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ป.6

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 65 ถนน เทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1879 โทรสาร 0-456-61-1879
ออกแบบและพัฒนาโดย นายชัชชัย  กาหาวงศ์   ติดต่อผู้ดูแลระบบ  bear_2536@Hotmail.com
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE)