bn
         ข้อมูลครุภัณฑ์
 
 
   
 
ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 
ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
 
ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
 
ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์
 
ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 
ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาการบัญชี
 
ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาสามัญ
 
ข้อมูลครุภัณฑ์งานห้องสมุด
 
ข้อมูลครุภัณฑ์งานพัสดุกลาง
 
ข้อมูลครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
 
ข้อมูลครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
 
ข้อมูลครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
 
    

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 65 ถนน เทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1879 โทรสาร 0-456-61-1879
ออกแบบและพัฒนาโดย นายชัชชัย  กาหาวงศ์   ติดต่อผู้ดูแลระบบ  bear_2536@Hotmail.com
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE)