bn
         ข้อมูลหลักสูตร
 
   

สาขางานที่เปิดสอนในวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ประจำปี 2561

dd ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์
  สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน   สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   สาขาวิชาพณิยการ   1. สาขางานการบัญชี
  2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

dd ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   สาขางานเทคนิคการผลิต
  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   ดาว์โหลดหลักสูตร
 
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     ดาว์โหลดหลักสูตร
 
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 65 ถนน เทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1879 โทรสาร 0-456-61-1879
ออกแบบและพัฒนาโดย นายชัชชัย  กาหาวงศ์   ติดต่อผู้ดูแลระบบ  bear_2536@Hotmail.com
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE)