bn
                      

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2558

1. งานทะเบียน 21. สาขางานยานยนต์
2. งานวัดผลประเมินผล 23. อาคารเรียน 5
3. อาคารไม้ 2 ชั้น 24. สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
4. อาคารพัสดุ 25. บ้านพักผู้อำนวยการ
16. บ้านพักภารโรง 26. บ้านพักภารโรง
19. ห้องคอมพิวเตอร์แผนกช่างยนต์ 27. อาคารแฟลต 4 ชั้น
20. อาคารอำนวยการ 29. อาคารศูนย์วิทยบริการ

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ มีพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา มีพื้นที่ติดต่อดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จด ถนนศรีวิเศษ
ทิศตะวันออก จด สถานีตำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จด
ทิศใต้ จด ถนนเทพา

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ มีอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ คือ
๑. บ้านพักครูมี จานวน ๔ หลัง
- บ้านพักผู้อานวยการ จานวน ๑ หลัง
- บ้านพักครูเรือนแถว ๒ ชั้น จานวน ๗ ยูนิต จานวน ๑ หลัง
- บ้านพักครูแบบแฟลต จานวน ๑๔ ยูนิต จานวน ๑ หลัง
- บ้านพักครู กช. ๓๐๔ จานวน ๒ ยุนิต จานวน ๒ หลัง
๒. บ้านพักนักการภารโรงแบบเรือนแถวชั้นเดียว ๔ ยูนิต จานวน ๒ หลัง
๓. อาคารเรียนยกพื้นสูง ๐.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ากว่า ๖๘๔ ตารางเมตร เป็นอาคารเรียนเดิมของโรงเรียนการช่างสตรี สร้างด้วยเงินงบประมาณ
๔. อาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คศล. พื้นที่ใช้สอยขนาด ๑๒๐ ตารางเมตร สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ด้วยเงินบารุงการศึกษา (หลังที่ ๑)
๕. อาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. พื้นที่ใช้สอยขนาด ๑๒๐ ตารางเมตร สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ด้วยเงินบารุงการศึกษา (หลังที่ ๒)
๖ อาคารชั้นเดียวโครงสร้าง คสล. พื้นที่ใช้สอย ๑๕๘ ตารางเมตร สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ด้วยเงินวัสดุฝึก ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของแผนกวิชาเสริมสวย
๗. อาคารชั้นเดียวโครงสร้าง คสล. มีพื้นที่ใช้สอย ๑๕๘ ตารางเมตร สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ด้วยเงินวัสดุฝึก ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของแผนกวิชาเสริมสวย
๘. อาคารโรงฝึกงานชั้นเรียนโครงสร้าง คสล. พื้นที่ใช้สอยขนาด ๔๓๒ ตารางเมตร แบบเลขที่ กช. ๖๐๐ สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ด้วยเงินงบประมาณ ใช้เป็นโรงฝึกงานของแผนกช่างยนต์
๙. อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยขนาด ๔๓๒ ตารางเมตร แบบเลขที่ กอ.๓๐๐๑ สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๓๑ ด้วยเงินงบประมาณ
๑๐. อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. พื้นที่ใช้สอย ขนาด ๔๓๒ ตารางเมตร แบบเลขที่ กช.๖๐๐ สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๒ ด้วยเงินงบประมาณ ใช้เป็นโรงฝึกงานของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
๑๑. อาคารเรียนชั้นเดียวชั่วคราว เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวโครงสร้างเหล็กมีพื้นที่ขนาดใช้สอย ๓๒๐ ตารางเมตร สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ด้วยเงินบารุงการศึกษา
๑๒. ศาลพระ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยได้รับบริจาค
๑๓. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น แบบเลขที่ กอ.๓๕๐๑ อาชีวศึกษา พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ากว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร เสา คสล. ทั้ง ๔ ชั้น ซึ่งได้รับงบประมาณในการการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๓๙ ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๔๐
๑๔. อาคารศูนย์วิทยบริการ พระภักดี โยธา แบบเลขที่ ๔๖๗ พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๓๔ สร้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ด้วยเงินงบประมาณ
๑๕. อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔,๐๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๕๐A๒๓ สร้างเมื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ด้วยเงินงบประมาณ

   
   
   
   
   
   
   
   
    

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 65 ถนน เทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1879 โทรสาร 0-456-61-1879
ออกแบบและพัฒนาโดย นายชัชชัย  กาหาวงศ์   ติดต่อผู้ดูแลระบบ  bear_2536@Hotmail.com
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE)