bn
           สารบัญเว็บไซต์   ok

หน้าหลัก
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลผลงานทางวิชาการ
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลประกันคุณภาพ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
h ข้อมูลจังหวัด
 
       ข้อมูลสถานศึกษา
 
53
54
 
       จำนานผู้เข้าเยี่ยมชม
 
03440
 
          งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
         1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูล
และสารสนเทศ เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
        2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประ กอบอาชีพ
        3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
        4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
        5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
          6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
          8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  วิสัยทัศน์ (Vision)
     
         ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการให้บริการ  ตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการ  เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย  และชุมชนอย่างยั่งยืน
     
  พันธกิจ (Mission)
     
          1. บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
          2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Learning) ซึ่งจะส่งเสริมให้วิทยาลัย ก้าวเข้าสู่การเป็น
วิทยาลัยไซเบอร์ ( Cyber College ) ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะทุกที่ทุกเวลา
          3. พัฒนาศูนย์มาตรฐานข้อมูลกลาง ( Data Center ) เพื่อสนับสนุนและให้บริการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารและการจัดการ (MIS)
          4. จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับชุมชนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
          5. พัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อหน่วยงานต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การบริการข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
     
 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 65 ถนน เทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1879 โทรสาร 0-456-61-1879
ออกแบบและพัฒนาโดย นายชัชชัย  กาหาวงศ์   ติดต่อผู้ดูแลระบบ  bear_2536@Hotmail.com
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE)