Breaking News |  เปิดสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง       สรุปวันลา การไปราชการ ประจำเดือนมีนาคม       ประกาศลงทะเบียนเรียน1/2558       ประกาศจากสาขาวิชาการบัญชีเรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชาการบัญชี       สาขางานคอมพิวเตอร์       ประกาศจากแผนกวิชาช่างยนต์ การออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ โดยครูกัมปนาท พระสุพรรณ์       ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129 ปีการศึกษา 2558       การฝึกงานในสถานประกอบการของครู       ประกาศจากแผนกวิชาทักษะชีวิต เรื่อง การจัดทำตารางสอนประจำภาคเรียนที่1/2558 โดยนางสาวสีนวน ศรีหะบุตร       ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130 ปีการศึกษา 2558     
งานบัญชี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์-ปรัชญา-พันธกิจ
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 139  
เข้าชมปีนี้ : 1,072  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,808  

   ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาผ้าและครื่องแต่งกาย
เปิดสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง  [อ่าน : 167 ครั้ง]
       เปิดสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานวัดผลและประเมินผล

   ข่าวจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

    ข่าวงานทะเบียน
ประกาศลงทะเบียนเรียน1/2558  [อ่าน : 131 ครั้ง]
       ประกาศลงทะเบียนเรียน 1/2558 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวจากสาขาวิชาการบัญชี
ประกาศจากสาขาวิชาการบัญชีเรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชาการบัญชี  [อ่าน : 166 ครั้ง]
       ประกาศจากสาขาวิชาการบัญชีเรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชาการบัญชี ..... (อ่านต่อ)

   งานบุคลากร
สรุปวันลา การไปราชการ ประจำเดือนมีนาคม [อ่าน : 132 ครั้ง]

   ประกาศข่าวจากงานครูที่ปรึกษา

   ประกาศจากสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะเรื่องการฝึกงานในสถานประกมอบการ
การฝึกงานในสถานประกอบการของครู  [อ่าน : 129 ครั้ง]
       ระหว่างวันที่ 8 เม.ย. 58 ฝึกงาน ณ. บ.สตีลเมอร์. โดยครูไพศาล. บุญมา. และบ.ควอลิเทค โดยครูบุญชู. แพงบุตรดี ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

   สาขางานคอมพิวเตอร์
 สาขางานคอมพิวเตอร์  [อ่าน : 132 ครั้ง]
     สาขางานคอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศข่าวจากแผนกวิชาช่างยนต์
ประกาศจากแผนกวิชาช่างยนต์ การออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ โดยครูกัมปนาท พระสุพรรณ์  [อ่าน : 133 ครั้ง]
     การออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น
ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129 ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 150 ครั้ง]
       ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129 ปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130 ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 150 ครั้ง]
       ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130 ปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศข่าวจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  [อ่าน : 210 ครั้ง]
       ประกาศข่าวจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศข่าวจากแผนกสามัญสัมพันธ์
ประกาศจากแผนกวิชาทักษะชีวิต เรื่อง การจัดทำตารางสอนประจำภาคเรียนที่1/2558 โดยนางสาวสีนวน ศรีหะบุตร [อ่าน : 136 ครั้ง]

   ประกาศข่าวจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องการฝึกงานประจำปี2558 โดยนางสาวมัณฑนา แสวงวงค์  [อ่าน : 129 ครั้ง]
     ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องการฝึกงานประจำปี2558 โดยนางสาวมัณฑนา แสวงวงค์ ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศข่าวจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2558 โดย น.ส.ศุภลักษณ์ คำตุ้ม  [อ่าน : 137 ครั้ง]
     กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2558 ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศข่าวจากฝ่ายวิชาการ
 ประกาศข่าวจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ระเบียบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยครูวัฒนะ  [อ่าน : 198 ครั้ง]
     ประกาศข่าวจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ระเบียบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยครูวัฒนะ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดและการพัฒนาระบบงานประดันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีส  [อ่าน : 162 ครั้ง]
       อบรมโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดและระบบงานประกันคุณภาพโดยใช้เทคโ ..... (อ่านต่อ)
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 156 ครั้ง]
       ขอแจ้งกำหนดส่ง รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล วันที่ 21 เมษายน 2558 ..... (อ่านต่อ)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  [อ่าน : 237 ครั้ง]
       การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
สาขาวิชา
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาช่างยนต์
  สาขาช่างเชื่อมโลหะ
  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาการบัญชี
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาอาหารและโภชนาการ