Breaking News |  เปิดสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง       สรุปวันลา การไปราชการ ประจำเดือนมีนาคม       ประกาศลงทะเบียนเรียน1/2558       ประกาศจากสาขาวิชาการบัญชีเรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชาการบัญชี       สาขางานคอมพิวเตอร์       ประกาศจากแผนกวิชาช่างยนต์ การออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ โดยครูกัมปนาท พระสุพรรณ์       ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129 ปีการศึกษา 2558       การฝึกงานในสถานประกอบการของครู       ประกาศจากแผนกวิชาทักษะชีวิต เรื่อง การจัดทำตารางสอนประจำภาคเรียนที่1/2558 โดยนางสาวสีนวน ศรีหะบุตร       ประกาศข่าวรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130 ปีการศึกษา 2558     
งานบัญชี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์-ปรัชญา-พันธกิจ
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 63  
เข้าชมปีนี้ : 63  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,799  
  ประวัติวิทยาลัยฯ
ประวัติและสภาพทั่วไปของวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
 
      วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ ที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๕ ในเรื่องการขยายการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถเลือกเรียน วิชาชีพในหลาย ๆ สาขา เพื่อนำวิชาชีพนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
      ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาประเภทสารพัดช่างขึ้น ๕ แห่ง คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครพนม จังหวัดลำปาง จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ โดยใช้ที่ดินและอาคารเก่าของโรงเรียนการช่างสตรี(เดิม) ซึ่งกรมอาชีวศึกษาถือกรรมสิทธิ์ อยู่ ณ เลขที่ ๖๐-๖๕ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา กรอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ ๑๔๘๙/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๕ แต่งตั้งให้ นายจำเนียร  ชุลวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างชลบุรี เป็นผู้รักษาการใน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างศรีสะเกษ  เป็นคนแรกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๕  มีบุคลากรชุดแรกและปฏิบัติงาน จำนวน ๑๓ คน ต่อมาได้ทำการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซม อาคารเดิมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ จนสามารถเปิดดำเนินการเรียน การสอนรุ่นที่ ๑  ในวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๒๗ เป็นต้นมา
 
      วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดช่างและศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็น วิทยาลัยเพื่อปรับปรุงบทบาทของสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนได้หลายหลักสูตร และหลายระดับการศึกษาอีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนระดับกลางของประเทศ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน ดังนั้น โรงเรียนสารพัดช่างศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ” ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้ขยายเนื้อที่ออกไปอีกเป็น ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา
 
คณะผู้บริหาร
 
นายพัสกร  คำเพราะ        ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
นายสมาน สมจริง            รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นายธมกร ศิลาบุตร          รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายคีตนันต์  นาจำปา      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางรัตน์มณี บุญใหญ่       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
     วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐-๖๕  ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐ โทรศัพท์  (๐๔๕) ๖๑๑๘๙๙  โทรสาร (๐๔๕)  ๖๑๑๘๗๙
 
สถานศึกษา  : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
 
ที่ตั้ง  : ๖๕  ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๔๕-๖๑๑๘๙๙        แฟกซ์   ๐๔๕ – ๖๑๑๘๗๙
 
Website  : www.sipotec.ac.th
 
คำขวัญ : SIPOTEC  ก้าวล้ำนำอาชีพ
 
อัตลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
 
เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ
 
สีประจำวิทยาลัย : ม่วง-เหลือง
 
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย : ดอกราชพฤกษ์